Pravidla hry

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

Pravidlo I: Počet hráčů a počet mini týmů

Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom „minihřišti“ nebo souběžně na
dvou „minihřištích“. V ZoU může být uvedeno max. 16 hráčů. V případě nedostatku
hráčů je možnost po dohodě se soupeřem zapůjčení hráče soupeře. Tento hráč bude
v ZoU označen písmenem „H“.
Klesne-li počet hráčů pod 4+1, rozhodčí utkání ukončí.

Pravidlo II: Hrací plocha
„Minihřiště“ je rozměru 25 x 40 metrů s vytyčením na půlce velkého hřiště.
„Minihřiště“ je vymezeno postranními čarami velkého hřiště, čarami jiné barvy nebo
pomocí nízkých met barevně odlišných v místech vymezující PÚ a půlku hřiště. Mety
jsou rozmístěny s rozestupem do 4 metrů, aby hráčům dostatečně ukazovaly, kde je
hranice hřiště.
Pokutové území: je vymezeno pomyslnou čarou ve vzdálenosti 5,5 metrů od
brankových čar „minihřiště“ přes celou šířku „minihřiště“ a na postranních čárách
barevně odlišenými metami či praporky ve vzdálenosti 0,75 – 1 metr od čáry
„minihřiště“. K vymezení lze využít prodlouženou čáru brankového území velkého
hřiště.

Pravidlo III. Hrací doba
Doba hry je 2 x 25 minut, s 5ti minutovou přestávkou (turnajový způsob), nebo 4 x 17
minut, s 5ti minutovou přestávkou (starý způsob). Pokud se trenéři dohodnou, že ani
jeden tým nebude odcházet na přestávku do šaten, pak je možná i dohoda na
kratším trvání přestávky, minimálně však 5 minut.

Pravidlo IV: Míč
Hraje se s míči o velikosti č. 4.

Pravidlo V: Zakázaná hra
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
1. Pokud je zahrána “malá domů“, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář
chytí rukou „malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým
volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by
se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem
z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
3. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče do rukou dát míč do 6 vteřin na zem,
nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si
rozhodčí míč a podá jej druhému týmu na půlku hřiště. Míč musí být podán
volnému hráči, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody.
4. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč (výkop z ruky,
odkop od branky, výhoz rukou) musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní
polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč
dříve, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve
vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní
situace). Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z pomyslné půlící
čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání
výhody ve hře soupeři.
5. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně
vyloučit na 2 minuty, či do konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán
ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč.

Pravidlo VI: Standardní situace
Vhazování se provádí podle ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s těmito
odchylkami:
To, zda je míč v autu, je rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má
hráč snahu míč dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává
rozhodčí pokračovat ve hře. Nejbližší bránící hráč má být dva metry od vhazujícího
hráče.
Kop z rohu: Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu.
Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 16 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 3
metry od brankové čáry. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč
v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od
branky mimo PÚ.
Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polovinu bez doteku
spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině, viz pravidlo VIII. bod 4.
Volný kop: Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa
přestupku a 5 metrů od brankáře, pokud je standartní situace zahrávaná z hranice
brankového území musí být útočící hráči na úrovni bránící zdi, respektive nesmí
v žádném případě bránit brankáři po celé šíři branky před rozehráním volného kopu.
Pokutový kop: Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Pokutový kop je nařízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ a je
zahráván ze vzdálenosti 7 metrů. Při pokutovém kopu je v brance hráč, který byl
v momentě přestupku na postu brankáře.

Pravidlo VII: Rozhodčí
1. Rozhodčí je delegován svazem jen u soutěží OP, ostatní utkání řídí „týmový
rozhodčí´“. Každý oddíl musí mít svého „týmového rozhodčího“, pro případ
nedostavení se delegovaného rozhodčího. Týmový rozhodčí musí znát tato
pravidla, za což odpovídá pořádající oddíl. Utkání mohou řídit osoby starší 15 let.
Za vyplnění a odeslání ZoU je zodpovědný HR, případně domácí tým. Pokud
dojde v řízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, že by ji nezletilý rozhodčí
nezvládl, např. rozepře rodičů, trenérů, hráčů apod., řeší nastalý problém
funkcionáři domácího oddílu. Hraje se bez AR.
2. ZoU se vyplňuje stejným způsobem jako ZoU z ostatních utkání přes IS.
3. Všichni hráči musí být registrováni a musí být členy FAČR.