Pravidla hry

Pravidla soutěže MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Hrací plocha : je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště
a musí splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu ( hrací plocha musí mít tvar
obdélníku). Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce klasického
pokutového území ( šestnáctky ) a délce 12 m (do hloubi hřiště). Značka
pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od středu brankové čáry. Rohové
praporky a naznačení délky PÚ od brankové čáry se provede vhodným
označením (kloboučky, terčíky,bílá či barevná značka apod.) na
pomezních čarách.
Hraje se s 8 hráči v poli a brankařem. Minimální počet hráčů utkání je 7.
Hrací doba : 2 x 30 minut, vždy s 15 min přestávkou

Míč : hraje se s míčem o velikosti č. 4!!!

Branky : 5 x 2 m

Střídání hráčů : opakované (hokejové) pouze v přerušené hře. Střídání je
povoleno pouze v prostoru technické zóny střídaček družstev.
Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše
zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší
počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní
výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za
neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže
nařízením nepřímého volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku
přerušení hry.
Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání nejsou delegováni AR1 a AR2.

Zakázaná hra :
1. pokud je zahrána malá domů , brankář jí nesmí chytit rukama. V tomto
případě bude nařízen PK.
2. brankář může mít míč v držení rukou v PÚ maximálně po dobu 6
sekund, přičemž kroky brankáře v PÚ se nepočítají, jakmile položí míč na
zem, může hrát pouze nohou. V případě opětovného chycení míče rukou je
nařízen PK.
3. V případě, že byl míč ze hry, tak brankář nesmí z vlastního PÚ
vykopávat přes středovou čáru bez dopadu míče na zem / ani half-volejem
/, ale smí míč vyhodit přes středovou čáru rukou. Nepřípustná je i varianta,
že brankář nadhodí či přihraje míč vedle stojícímu spoluhráči a ten
vykopává přes půli (varianta, když hráč stojí v PÚ). Při porušení tohoto
pravidla se hra naváže přímým volným kopem ze středové čáry. Tato 2
podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč
před tím ze hry (při rozehrání standardní situace).
4. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, přičemž
až po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu
od branky mimo PÚ!! Vzdálenost místa kopu od branky se měří zhruba
šesti kroky brankáře od brankové čáry. Rozhodčí dohlíží spíše než na
vzdálenost na to zda hráči soupeře jsou za hranicí PÚ, což má umožnit lépe
dostat míč do kombinační hry a předchází tak pouhému nakopávání vpřed.
Standardní situace : autové vhazování se provádí vhozením míče z místa,
kde opustil hrací plochu, rozehrání rohového kopu se provádí z rohu
pokutového území normálního hřiště (zkrácený roh). Zeď při zahrávání
volných kopů a rohového kopu stojí ve vzdálenosti 6 m od míče.
Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště.
V prostoru technické zóny se mohou zdržovat pouze osoby, uvedené
v zápise o utkání.